Zarząd spółki z o.o. może być jedno albo wieloosobowy. Członkami zarządu mogą być osoby spośród wspólników albo spoza ich grona. Zastrzega się jedynie, że mają to być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnie oraz nieubezwłasnowolnione. Funkcji członka zarządu nie mogą pełnić sprawować skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli wskazujemy na auto skup Poznań.

Chodzi między innymi o przestępstwa przeciwko mieniu, ochronie informacji, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi. Urząd skarbowy może przenieść odpowiedzialność za podatki niezapłacone przez spółkę z o.o. na wspólników tylko w sytuacji, gdy są bądź byli jednocześnie członkami zarządu. Przeniesienie na nich odpowiedzialności jest oczywiście zależne od spełnienia wcześniej wymienionych przesłanek wskazanych w art. 116 Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy orzeka w formie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za czyjeś zaległości podatkowe w odniesieniu do auto skup na terenie miasta Poznań.

Inne zasady odpowiedzialności obowiązują w przypadku spółki z o.o. w organizacji, która nie posiada zarządu. Za zaległości podatkowe odpowiada jej pełnomocnik, ale jeśli nie został on powołany, wspólnicy. Ponoszą oni odpowiedzialność na analogicznych zasadach jak członkowie zarządu. Ciężar dowodu jest to obowiązek udowodnienia stawianej tezy. W naukach prawnych funkcjonuje w postaci reguł wyznaczających, kto ma obowiązek udowodnienia istnienia przesłanek faktycznych, z których określona osoba wywodzi skutki prawne. W prawie cywilnym, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie wywodzącej z tego faktu skutki prawne nakierowane na auto zlom skup w Poznaniu.

Ciężar dowodu ma związek z zasadą kontradyktoryjności, która od dnia 01.07.1996 r. przeważa w systemie polskiego prawa postępowania cywilnego. Zgodnie z nią strony mają toczyć spór oraz przedstawiać przed sądem dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń. Sąd nie ma obowiązku zmierzania do ustalenia, jaki jest stan faktyczny. Jak wskazuje judykatura, obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 kpc), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 kpc) spoczywa na stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Jakkolwiek przedstawienie dowodu prawdziwości twierdzeń o faktach nie jest obowiązkiem, jest jedynie prawem strony, nieskorzystanie z niego może nieść za sobą negatywne konsekwencje procesowe. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali inne przepisy mogą w inny sposób nakładać ciężar dowodu. Dzieje się tak szczególnie w tych przypadkach, w których strona wywodząca skutki prawne zasługuje, według ustawodawcy, na specjalną ochronę i gdy udowodnienie danego faktu jest mocno utrudnione bądź niemożliwe.